Logo
 
 
    1     2  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 23 มิ.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบูรณาการทำงาน
ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม และมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และคณะ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     การประชุมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้ กิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) ให้แก่เด็ก/เยาวชน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 -2141-8520


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook