Logo
 
 
    1     2  

มัลติมีเดีย >> วารสาร
ความเป็นมาศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

วันที่ 30 มี.ค. 2559
 

ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเพื่อให้เป็น ศูนย์การศึกษาที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เป็นห้องเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยประยุกต์รูปแบบมาจากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook