Logo
 
 
    1     2  

มัลติมีเดีย >> วารสาร
รูปแบบการนำเสนอภายในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

วันที่ 29 มี.ค. 2559
 

รูปแบบการนำเสนอภายในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย แบ่งการนำเสนอออกเป็น ๗ ห้อง ได้แก่

         ๑. ห้องแนะนำศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงภารกิจ และภาพรวมของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ใช้สำหรับแนะนำศูนย์ฯ และสามารถศึกษาพัฒนาการประชาธิปไตยไทยด้วยตนเองผ่านสื่อเรียนรู้มัลติมืเดีย Interactive Wall บอร์ดไฟและคอมพิวเตอร์

         ๒. ห้องภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ผ่านสื่อภาพยนตร์ ประกอบภาพ แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ

         ๓. ห้องการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ในลักษณะปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็นห้องเรียนรู้ ๔ ห้อง ประกอบด้วย

ห้องเรียนรู้ที่ ๑ (ห้องสีเหลือง) ใช้สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบอบประชาธิปไตย รวมถึงความหมาย หลักการ คุณลักษณะของสังคประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านบอร์ดข้อมูลและจอภาพระบบสัมผัสจากหน้าจอ

ห้องเรียนรู้ที่ ๒ (ห้องสีส้ม) เป็นความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง

ห้องเรียนรู้ที่ ๓ (ห้องสีเขียว) เป็นความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความหมายและหลักการสำคัญของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งระดับต่างๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านบอร์ดข้อมูลและคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสจากหน้าจอ

ห้องเรียนรู้ที่ ๔ (ห้องสีฟ้า) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมทดสอบความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยผ่านคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสหน้าจอ

         ๔. ห้องสาธิตการเลือกตั้ง จัดให้ผู้เข้าชมได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และลงคะแนนเลือกตั้งรวมถึงกระบวนการนับคะแนน บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงแนะนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบที่จะนำมาใช้ลงคะแนนแทนการกาบัตรเลือกตั้งในอนาคต

         ๕. ห้องจำลองรัฐสภา จัดให้ผู้เข้าชมได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นองค์ประชุมและจำลองการประชุมรัฐสภา ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับเลือกตั้งและได้รับมอบอำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน

         ๖. ห้องอเนกประสงค์ ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม สัมมนา และอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าชมระหว่างรอก่อนเข้าหรือหลังเข้าชม

         ๗. ห้องนิทรรศการพิเศษ แสดง Time Line ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยและต่างประเทศในยุคสมัยต่างๆ


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook