Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 30 มี.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน55คน)
 

                    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๗

                   ซึ่ง นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข ๓ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

                   ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผล
การเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๖/๔) นับแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook