Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 มี.ค. 2565
 

                 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง                              

                 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

                 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ ดังต่อไปนี้            

                 ๑. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

                 ๑.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

                 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

                 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

                 (๔) ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

                 ๑.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

                 จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

                 ๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.)

                 ๒.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

                 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

                 (๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                 (๕) ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

                 ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                 จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

                 ๓. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                (๑) ใบสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ. ๔/๑

                (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดความกว้างประมาณ ๘.๕ ซม. ยาวประมาณ ๑๓.๕ ซม. จำนวน ๑๐ รูป

                (๓) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                (๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

               (๕) ใบรับรองแพทย์ (ไม่ควรเกิน ๑ เดือน)

               (๖) หลักฐานการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เฉพาะสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

               (๗) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓, ปี ๒๕๖๔) เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ผ.ถ. ๔/๒ (ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒)

               (๘) หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นเช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

                 ๔. การสมัครรับเลือกตั้ง

                 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร และผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

                ๕. สถานที่รับสมัคร

                ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

                อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา ๑๒๐ ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook