Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

วันที่ 30 มี.ค. 2565
 

                 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเมืองพัทยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒                              

                 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  และวันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ถึงวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕  นั้น

                 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ ดังต่อไปนี้

                 ๑. สมาชิกสภาเมืองพัทยา

                 ๑.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

                 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

                 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

                 (๔) ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

                 ๑.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

                 จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

                 ๒. นายกเมืองพัทยา

                 ๒.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

                 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

                 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

                 (๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                 (๕) ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

                 ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

                 จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

                 ๓. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

                 (๑) ใบสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

                 (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดความกว้างประมาณ ๘.๕ ซม. ยาวประมาณ ๑๓.๕ ซม. จำนวน ๑๐ รูป

                 (๓) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                (๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

                (๕) ใบรับรองแพทย์ (ไม่ควรเกิน ๑ เดือน)

                (๖) หลักฐานการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เฉพาะสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา)

                (๗) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ปี ๒๕๖๒, ปี ๒๕๖๓, ปี ๒๕๖๔) เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./.ผ.ถ. ๔/๒ (ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒)

                (๘) หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นเช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

                 ๔. การสมัครรับเลือกตั้ง

                 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเมืองพัทยา พร้อมทั้งหลักฐาน  การสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร และผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

                ๕. สถานที่รับสมัคร

                 ห้องประชุมทัพพระยา (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

                 อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา ๑๒๐ ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook