Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 5 เม.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน51คน)
 

                    ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                    ๑. กรณี นายนคร แท่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕     

                    ๒. กรณี นายนิคม สูบกำปัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

                    ๓. กรณี นายประวิทย์ ชลเขตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๔. กรณี นายเดโช ดวงแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

                    ๕. กรณี นายสุรีย์ โกมารทัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

                    ๖. กรณี นายสุรพล ผังดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๗. กรณี นายชัยฤทธิ์ ประสาทเขตต์กรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

                    ๘. กรณี นายค้ำ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขมิ้น เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๙. กรณี นายพิสิฐ รัตนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๐. กรณี นายอภิชาต พาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๑. กรณี นายชาย แซ่ซ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

                    ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายวิชัย ถนอมพลาดิศัย

                    ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายกฤษณะ กุณรัตน์

                    ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายกิตติคุณ ขุนจิตต์

                    ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นางสาวณิชชา ดวงแก้ว

                    ๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายสมชาย เยียวรัมย์

                    ๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายวีระศักดิ์ บางปา

                    ๗. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ นายณัฐชัย สิงห์โตทอง

                    ๘. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขมิ้น เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายคำ ถนอมศรี

                    ๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายชนะชล หลักทอง

                    ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางจิดาภา มิ่งขวัญ

                    ๑๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายชาญชัย ย่างวรกูล

                    ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook