Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเลือกตั้งใหม่

วันที่ 5 เม.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน47คน)
 

                    ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                    ๑. กรณี นายปรีชา เหลาซิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

                    ๒. กรณี นายสมศักดิ์ พรมเนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๓. กรณี นายชาญธนัตถ์ศักดิ์ วงศ์ยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

                   ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายวิบูลย์ พรหมมี

                   ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายอุดม พริบไหว

                   ๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้แก่ นางสาวธนิษตาภรณ์ พุดตาลดง

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook