Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

วันที่ 7 เม.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน51คน)
 

                   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และวันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565  นั้น

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจ้งว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา รวมจำนวน 4 ราย และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมจำนวน 73 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   เขตเลือกตั้งที่ 1          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   จำนวน 18 ราย

                   เขตเลือกตั้งที่ 2          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   จำนวน 18 ราย

                   เขตเลือกตั้งที่ 3          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   จำนวน 19 ราย

                   เขตเลือกตั้งที่ 4          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   จำนวน 18 ราย

                   ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครของผู้สมัครและตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook