Logo
 
 
    1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
31 ต.ค. 256209:00 - 12:00 น. เวลา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
30 ต.ค. 256209:00 - 12:00 น. เวลา 
ยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ
28 ต.ค. 256210:00 - 12:00 น. เวลา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) (Ubon Ratchathani University)
24 ต.ค. 256213:00 - 15:30 น. เวลา 
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่10 (พตส.10)
9 ต.ค. 256209:00 - 12:00 น. เวลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 ก.ย. 256213:00 - 16:00 น. เวลา 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
 

ติดต่อเข้าศึกษาดูงาน

ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
ติดต่อเข้าศึกษาดูงาน (23/04/2562)
การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
เปิดบริการทุกวันราชการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เปิดให้เข้าชมทั่วไปวันละ ๔ รอบ
ส่วนการเข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ ๒ รอบ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐น.
การเข้าชมรอบละประมาณ ๕๐ - ๗๐ คน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมงครึ่ง/รอบ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
โดยทำหนังสือขออนุญาตถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถานศึกษาและผู้สนใจเข้าชม สามารถติดต่อนัดหมาย วัน/เวลาเข้าชม
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๑ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑
ข่าวอื่นๆในหมวด
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook