Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25/11/2565
อ่าน 3 ครั้ง
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
23/11/2565
อ่าน 2 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
22/11/2565
อ่าน 8 ครั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21/11/2565
อ่าน 3 ครั้ง
หลักสูตรยุทธศาสตร์การป้องกันสงครามจิตวิทยาบนโลกดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูง
15/11/2565
อ่าน 3 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
10/11/2565
อ่าน 19 ครั้ง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
26/10/2565
อ่าน 12 ครั้ง
การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
25/10/2565
อ่าน 9 ครั้ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
21/10/2565
อ่าน 12 ครั้ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20/10/2565
อ่าน 11 ครั้ง
การใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
18/10/2565
อ่าน 10 ครั้ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๕๑
11/10/2565
อ่าน 15 ครั้ง
การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
10/10/2565
อ่าน 13 ครั้ง
การแจ้งดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา
06/10/2565
อ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนรุ่งอรุณ
06/10/2565
อ่าน 25 ครั้ง
แนวทางการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
03/10/2565
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. - การเข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ ๒ รอบ (เช้า - บ่าย) รอบละประมาณ ๕๐ - ๗๐ คน ใช้เวลาในการเยี่ยมชมประมาณ ๒.๐๐ ชั่วโมงต่อ ๑ รอบ - ผู้ใช้บริการต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๒ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑ - ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ - ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโดยทำหนังสือขออนุญาตถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่าน 1576 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
26/09/2565
อ่าน 14 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
15/09/2565
อ่าน 21 ครั้ง
โครงการพัฒนายุวชน ศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๗
06/09/2565
อ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
31/08/2565
อ่าน 17 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook