Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
25/10/2565
อ่าน 21 ครั้ง
การใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
18/10/2565
อ่าน 19 ครั้ง
การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
10/10/2565
อ่าน 24 ครั้ง
การแจ้งดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา
06/10/2565
อ่าน 19 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
31/07/2565
อ่าน 33 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 24 กรกฎาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
24/07/2565
อ่าน 34 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 กรกฎาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
03/07/2565
อ่าน 58 ครั้ง
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
20/05/2565
อ่าน 91 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
07/04/2565
อ่าน 81 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
07/04/2565
อ่าน 81 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
30/03/2565
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
29/03/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 27 มีนาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
25/03/2565
อ่าน 94 ครั้ง
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
15/03/2565
อ่าน 80 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 13 มีนาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
10/03/2565
อ่าน 88 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook