Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แนวทางการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
- เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. - การเข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ ๒ รอบ (เช้า - บ่าย) รอบละประมาณ ๕๐ - ๗๐ คน ใช้เวลาในการเยี่ยมชมประมาณ ๒.๓๐ ชั่วโมงต่อ ๑ รอบ - ผู้ใช้บริการต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๒ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑ - ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ - ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโดยทำหนังสือขออนุญาตถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook