Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แนวทางการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. - การเข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ ๒ รอบ (เช้า - บ่าย) รอบละประมาณ ๕๐ - ๗๐ คน ใช้เวลาในการเยี่ยมชมไม่เกิน ๒.๐๐ ชั่วโมงต่อ ๑ รอบ - ผู้ใช้บริการต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๒ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑ - ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ - ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโดยทำหนังสือขออนุญาตถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง - เมื่อเข้าใช้บริการให้สแกน QR Code เพื่อเช็คอินผ่านเวบไซต์ "ไทยชนะ" - สแกน QR Code เพื่อเช็คเอาท์ผ่านเวบไซต์ "ไทยชนะ" เมื่อออกจากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook