Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ศสร.๑ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดำเนินกิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน โดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook