Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 24 ก.ย. 2562

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook