Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่ 26 ต.ค. 2564

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ณ OTOP CENTER ถนนราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook