Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
ระเบียบ กกต ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินแผนการออกติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
ปฏิทินแผนการออกติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล ให้กับ กก.ศส.ปชต.
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต.
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง(อบต.)
คู่มือประชาชนเลือกตั้งกรุุงเทพมหานคร
หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook