Logo
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. จัดสัมมนา Big Forum หนุนขับเคลื่อนพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 21 ส.ค. 2562
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการสัมมนาครั้งใหญ่ (Big Forum) เพื่อระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง มีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 250 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง   ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

            การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน ในการพัฒนาเครือข่ายการสร้างพลเมือง ตลอดจนทิศทางการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยเน้นเป้าหมายที่เด็ก เยาชน นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ด้วยการกำหนดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เหมาะกับการศึกษาแต่ละช่วงชั้นกับเป้าหมายประชาชนทั่วไปด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันและการขยายผลผ่านผู้นำชุมชน ได้แก่ กลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุ

            สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับการฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างพลเมืองประชาธิปไตย : พลังการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ยั่งยืนของสังคทไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ .นายแพทย์ ประเวศ วะสี และการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณภาพพลเมืองดี : พลังความสำเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook