ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
25 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 675 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตวิทยุ การออกอากาศสปอต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือ และออกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดและบริการห้องประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ยกเลิกการสั่งจ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 64 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)