ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
33 ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนต์สั้นในรูปแบบไวรัลวิดีโอ (Viral Video) พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61)
34 ประกวดราคาจ้างจัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก Smart Vote ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 11 พ.ค. 61)
35 ประกวดราคาจ้างทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก Smart Vote ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 20 เม.ย. 61)
36 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือ และออกอากาศ
37 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3)
39 ยกเลิกการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการหรือบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
40 สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั้ง ครั้งที่ 2 (จ.นครนายก)