ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
9 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
11 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใช้ในภารกิจ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใช้ในภารกิจ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อออนไลน์ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น พร้อมล่ามภาษามือ พร้อมออกอากาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)