ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

17/11/2560 10:27:53

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171117102606.pdf

+