ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

17/11/2560 10:31:31

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171117102606.pdf

+