พรรคอนาคตไทย เรียนสอบถามความชัดเจนของ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 146

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


พรรคอนาคตไทย เรียนสอบถามความชัดเจนของ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 146

21/11/2560 12:02:03

ตามมาตรา 146 "ในการเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปีแรกที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บังคับตามมาตรา 141(4) พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่ำกว่าอัตราที่กำหนดตามมาตรา 15(15) ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบบาท"
จึงเรียนคำถามว่าในการเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปีแรกดังกล่าว พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่ำกว่าอัตราที่กำหนดตามมาตรา 15(15) กับสมาชิกพรรคทุกคนของมาตรา 140 คือ สมาชิกที่มีอยู่ก่อน ได้ทุกคน หรือได้เพียงจำนวน 500 คน ตามที่กำหนดในมาตรา 141(4) เท่านั้น
ขอแสดงความนับถือ

+