พรรคอนาคตไทย เรียนสอบถามความชัดเจนของ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 146

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

30/11/2560 19:53:07

เรียน คุณพรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ (เลขาธิการพรรคอนาคตไทย) <br> <br> การถามข้อซักถามของพรรคการเมืองนั้น ต้องทำเป็นหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบข้อซักถามอย่างเป็นทางการต่อไป <br> <br> จึงเรียนมาเพื่อทราบ

+