ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561)

20/02/2561 08:50:35

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+