ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0125/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0125/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561)

25/09/2561 12:35:48

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 42/2561 (6) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และครั้งที่ 43/2561 (7) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0125/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+