ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0135/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0135/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561)

19/10/2561 09:33:27

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 (13) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 52/2561 (16) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 53/2561 (17) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0135/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+