ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.12/009/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.12/009/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561)

11/01/2562 17:23:50

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.12/009/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+