ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทยที่ พท. 0021/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

04/02/2562 11:50:58

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190204114437.pdf

+