ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย (ภาคกลาง) ด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 มกราคม 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย (ภาคกลาง) ด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 มกราคม 2562)

15/02/2562 18:50:23

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สาขาพรรค ณ ที่ทำการสาขาพรรค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+