ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ (ตามหนังสือพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ (ตามหนังสือพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562)

08/03/2562 15:41:33

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ สอบถามข้อหารือเกี่ยวกับ ระเบียบ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 3 ข้อสอบถาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+