ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ (ตามหนังสือพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

08/03/2562 15:41:55

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190308153837.pdf

+