ตอบข้อซักถามพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (ตามหนังสือพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ที่ คธท. 0014/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (ตามหนังสือพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ที่ คธท. 0014/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562)

14/05/2562 16:05:57

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ การจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง จำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+