ตอบข้อซักถามพรรคกรีน (ตามหนังสือพรรคกรีน ที่ กร.(ก.พ) /002 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

14/05/2562 16:09:17

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190514160151.pdf

+