ตอบข้อซักถามนายสมศักดิ์ คุณเงิน (ตามหนังสือ ที่ 012/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

21/12/2562 14:31:48

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191221143025.pdf

+