ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0130/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0130/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563)

19/05/2563 12:45:38

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+