ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 05/001/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 05/001/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563)

05/06/2563 15:19:07

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รวม 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

+