ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 09/002/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 09/002/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

07/10/2563 10:25:10

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับความเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง และการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง รวม 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

+