ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 10/027/63 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2563)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

04/11/2563 19:50:04

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201104194851.pdf

+