ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท 0429/2563 ลงวันที่ 27ตุลาคม 2563)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท 0429/2563 ลงวันที่ 27ตุลาคม 2563)

04/11/2563 20:27:24

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 5 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

+