ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ กก.กพ.03.0016/2563 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2563)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ กก.กพ.03.0016/2563 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2563)

09/11/2563 14:10:00

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

+