ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ กก.กพ.03.0016/2563 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2563)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

09/11/2563 14:10:23

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201109140838.pdf

+