หน้าหลัก >> ร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพิจารณาแล้ว) (7 ก.พ. 2565)
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพิจารณาแล้ว) (7 ก.พ. 2565)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพิจารณาแล้ว) (7 ก.พ. 2565)
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพิจารณาแล้ว) (7 ก.พ. 2565)
ร่าง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพิจารณาแล้ว) (19 ม.ค. 2565)
ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพิจารณาแล้ว) (19 ม.ค. 2565)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (27 ธ.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (27 ธ.ค. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (27 ธ.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (27 ธ.ค. 2564)
ร่าง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) (30 พ.ย. 2564)
ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) (22 พ.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... (3 พ.ย. 2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... (3 พ.ย. 2563)
ร่าง พรบ. การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) (19 ต.ค. 2563)
ร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) (13 มิ.ย. 2561)

หน้า : [1]