หน้าหลัก >> ร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... (3 พ.ย. 2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... (3 พ.ย. 2563)
ร่าง พรบ. การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) (19 ต.ค. 2563)
ร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) (13 มิ.ย. 2561)

หน้า : [1]