การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
1 เปิดเผยราคากลาง ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2 เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
3 เปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการหรือบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4 เปิดเผยราคากลาง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media หรือ Digital Marketing
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง
6 เปิดเผยราคากลาง กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไวรัลวีดิโอ สปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จำนวน 2 ช่องทาง
7 เปิดเผยราคากลาง สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมผลิตชุดความรู้ประกอบการเผยแพร่รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม (สำหรับกรรมการ ศส.ปชต.)
8 เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ