การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
1 เปิดเผยราคากลาง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่.... ระยะ... (พ.ศ....-.....)
2 เปิดเผยราคากลาง ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
3 เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
4 เปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการหรือบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
5 เปิดเผยราคากลาง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media หรือ Digital Marketing
6 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง
7 เปิดเผยราคากลาง กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไวรัลวีดิโอ สปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จำนวน 2 ช่องทาง
8 เปิดเผยราคากลาง สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมผลิตชุดความรู้ประกอบการเผยแพร่รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม (สำหรับกรรมการ ศส.ปชต.)