การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
1 เปิดเผยราคากลาง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่.... ระยะ 4 ปี (พ.ศ....-.....)
2 เปิดเผยราคากลาง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่.... ระยะ... (พ.ศ....-.....)
3 เปิดเผยราคากลาง ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
4 เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
5 เปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการหรือบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
6 เปิดเผยราคากลาง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media หรือ Digital Marketing
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง
8 เปิดเผยราคากลาง กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไวรัลวีดิโอ สปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จำนวน 2 ช่องทาง