MOU
# หัวข้อ วันที่
1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมราชทัณฑ์ 20 พฤศจิกายน 2561
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระ และรัฐสภา ในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 18 มิถุนายน 2561
3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 เมษายน 2561
4 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 12 กุมภาพันธ์ 2561
5 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 06 พฤศจิกายน 2560
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดด้านการเลือกตั้ง 15 ธันวาคม 2559