บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
# หัวข้อ วันที่
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 15 กันยายน 2565
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 16 สิงหาคม 2565
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 16 มิถุนายน 2565
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 28 เมษายน 2565
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2565
6 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมราชทัณฑ์ 20 พฤศจิกายน 2561
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระ และรัฐสภา ในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 18 มิถุนายน 2561
8 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 เมษายน 2561