แผนปฏิบัติการประจำปี
# หัวข้อ วันที่
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 22 เมษายน 2562
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดดารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 14 ธันวาคม 2561
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 13 พฤศจิกายน 2561
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 12 พฤศจิกายน 2561
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง ส.ว. 02 พฤศจิกายน 2561
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561
7 รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน) 02 สิงหาคม 2561
8 แผนการปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 มิถุนายน 2561