ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมจัดส่งตามบัญชีจัดสรร 22 กันยายน 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 10,000 เล่ม พร้อมจัดส่งตามบัญชีจัดสรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมจัดส่งตามบัญชีจัดสรร 22 กันยายน 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อ RAM เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplax 990 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0006-0401-11-2555 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาทรัพย่กรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563