ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ (476/2566 ลว. 23 พ.ค. 66) และนิติกรปฏิบัติการ (477/2566 ลว. 23 พ.ค. 66) 23 พฤษภาคม 2566
2 การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ลำดับที่ 238 - 241 16 พฤษภาคม 2566
3 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการขนส่งทางบก ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 09 พฤษภาคม 2566
4 การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ลำดับที่ 211 - 232 (ลำดับที่จริง) และลำดับที่ 233 - 237 (ลำดับที่สำรอง) 03 พฤษภาคม 2566
5 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 24 03 พฤษภาคม 2566
6 การ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 57-61(ลำดับสำรอง ) 28 มีนาคม 2566
7 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 54 และลำดับสำรองลำดับที่ 55-56 22 มีนาคม 2566
8 ยกเลิกบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ(ที่123/2566 ลว.17 ก.พ.2566) เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นการเฉพาะราย (226/2566 ลว. 13 มี.ค. 66) 13 มีนาคม 2566