ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ และน 27 มกราคม 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ 10 มกราคม 2566
3 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (974/2565 ลว. 15 ธ.ค. 65) 15 ธันวาคม 2565
4 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (977/2565 ลว. 15 ธ.ค. 65) 15 ธันวาคม 2565
5 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานฯ 24 พฤศจิกายน 2565
6 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (839/2565 ลว. 25 ต.ค. 65) 25 ตุลาคม 2565
7 ยกเลิกบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นการเฉพาะราย (799/2565 ลว. 11 ต.ค. 65) 11 ตุลาคม 2565
8 ยกเลิกบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นการเฉพาะราย (777/2565 ลว. 11 ต.ค. 65) 11 ตุลาคม 2565