สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองฯ
# หัวข้อ
1 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 93 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 7/08/2561)
2 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6/08/2561)
3 พรรคที่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ฯ จำนวน 11 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 7/08/2561)
4 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 91 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 18/07/2561)
5 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2561)
6 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 84 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2561)
7 พรรคที่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ฯ จำนวน 11 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2561)
8 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25/06/2561)